Selecteer een pagina

Bezoekersreglement Jazz & Muziek VZW

Artikel 1

Het evenement start op vrijdag 13 augustus 2021 om 18 uur en eindigt maandag 16 augustus om middernacht.  (“het Evenement”).

De organisatie van Jazz Middelheim (“de Organisatie”) behoudt zich het recht om de toegang tot het Evenement te weigeren indien de bezoeker niet in het bezit is van een geldig ticket en/of geldig toegangsbandje.

Artikel 2

Iedereen die het evenemententerrein betreedt verklaart zich akkoord met dit bezoekersreglement en acht zich erdoor gebonden. De toegang tot het evenemententerrein zal kunnen worden geweigerd aan die bezoekers die huidig reglement niet naleven.

Iedere bezoeker is bijkomend gebonden door alle richtlijnen die door de Organisatie worden gegeven in het kader van de veiligheid en ter voorkoming van overlast.

Artikel 3

Elke persoon die het evenemententerrein betreedt, dient in het bezit te zijn van een geldig toegangsbandje. De Organisatie behoudt zich het recht voor om iedere bezoeker, die niet over dergelijk bandje beschikt, van het evenemententerrein te verwijderen.

Artikel 4

Iedere persoon die het evenemententerrein betreedt, doet dit op eigen risico. De Organisatie is niet aansprakelijk voor verlies of schade geleden aan de bezoeker en/of aan zijn/haar zaken.

Artikel 5

Volgende voorwerpen zijn verboden op het evenementterrein: – vloeistoffen; – gevaarlijke voorwerpen, zoals een paraplu, mes, schaar, scheermes, stokken, ketting, zaag, enz… Deze lijst is niet limitatief en omvat alle voorwerpen die als gevaarlijk beschouwd worden door de veiligheidsdiensten – eigen drank of maaltijden; – dieren, met uitzondering van blindengeleidehonden; – drugs of andere verboden (stimulerende) middelen; – glas; – projectielen en explosieven, ongeacht de verschijningsvorm ervan; – ontvlambare producten of materialen; – pyrotechnische producten (oa. Bengaals vuur)

Roken is niet toegestaan in de concerttent

Artikel 6

De Organisatie behoudt zich het recht voor: – de bezoekers te fouilleren op niet systematische wijze; – de handtassen en andere tassen van bezoekers te fouilleren; – de verboden voorwerpen, opgesomd in artikel 2 in beslag te nemen; – een elektronische bewaking uit te voeren het terrein dat hen is toegewezen door middel van camera’s die de bewegingen van de bezoekers volgen en registreren; – de programmatie te wijzigen; – fout geparkeerde wagens weg te takelen en dit op kosten van de eigenaar van de wagen.

De Organisatie behoudt zich, om veiligheidsredenen, tevens het recht voor het Evenement te onderbreken of stop te zetten, indien dit vereist wordt omwille van veiligheidsredenen; de bezoekers op het festivalterrein te houden tot het einde van het Evenement;

Artikel 7

De Organisatie behoudt zich bovendien het recht voor om de toegang tot het Evenement te ontzeggen aan of van het Evenement te verwijderen, elke persoon: – verdacht van het in bezit zijn van wapens, drugs of elk ander voorwerp dat een gevaar inhoudt voor de veiligheid; – die onder invloed is van alcohol en/of drugs; – waarvan het gedrag laat veronderstellen dat hij/zij zich inlaat met de handel in drugs of die in het verleden in het bezit gevonden werd van wapens of drugs op het terrein of de omgeving ervan; – die ernstige moeilijkheden veroorzaakt of veroorzaakt heeft in het verleden op het terrein of de omgeving ervan; – die een gedrag vertoont dat de openbare orde en/of openbare veiligheid verstoort, dat leidt tot seksuele intimidatie, dat provoceert, aanzet tot geweld, haat, racisme, discriminatie, enz… – die een eventuele fouillering door de veiligheidsdiensten zou weigeren; – die zones betreedt op het festivalterrein, waartoe hij/zij geen toegang heeft; – die in- en uitgangen blokkeert; – die in het openbaar urineert of defaeceert; – die constructies op het festivalterrein beklimt, beschadigd of vernield; – die gooit of schiet met voorwerpen, ongeacht de aard van de voorwerpen; – die zich zodanig vermomt dat hij/zij niet meer herkenbaar is en zich op vraag van de Organisatie ook niet kenbaar maakt. – personen met grote handtassen of rugzakken te weigeren;

Artikel 8

Bezoekers die verwijderd worden van het evenementterrein zijn verplicht hun toegangsbewijs te overhandigen aan de Organisatie en hebben in geen geval het recht om het evenementterrein weer te betreden.

Artikel 9

Het is ten strengste verboden voor -16 jarigen om alcohol te bestellen en voor -18 jarigen om andere alcoholische dranken dan bier en wijn te bestellen. De barmannen zullen het recht hebben, in geval van twijfel, een identiteitsbewijs te vragen van de bezoeker, teneinde te kunnen nagaan dat hij/zij aan de leeftijdsgrens voldoet.

Artikel 10

Aan alle bezoekers wordt gevraagd om zorgzaam om te gaan met hun afval en dit te deponeren in de daartoe voorziene recipiënten. De punten waar het afval kan worden weggegooid wordt zichtbaar aangeduid op het Evenement, gelieve daarvan gebruik te maken.

Artikel 11

Het is ten strengste verboden om op het evenementterrein flyers of elk ander promotiemateriaal uit te delen aan de bezoekers, indien men daarvoor geen toestemming heeft verkregen van de Organisatie. Indien u promotie wenst te maken, gelieve contact op te nemen met de Organisatie. Iedere persoon die, zonder over een toestemming te beschikken van de Organisatie, flyers uitdeelt of ander promotiemateriaal, zal van het evenementterrein verwijderd worden. Daarbovenop zal onmiddellijk de Gemeenschapswacht verwittigd worden, ter opstelling van een GAS-boete.

Artikel 12

Op het evenementterrein is camerabewaking, overeenkomstig de wet van 21/03/2007.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot “De bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens”, zoals gewijzigd door de wet van 1 december 1998 tot omzetting van de Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens is de bezoeker geïnformeerd dat de Organisatie tijdens de volledige duur van het Evenement over het recht beschikt beeld- en geluidsopnamen en foto’s te maken. Deze opnames kunnen gebruikt worden voor promotionele doeleinden.

Bij betreding van het evenementterrein geven alle bezoekers hun stilzwijgende goedkeuring voor het maken van de hierboven genoemde opnamen en foto’s en dat de Organisatie dit beeld- en geluidsmateriaal kan gebruiken voor promotionele doeleinden en uitzending.

De registratie en de opslag van de geluidsopnamen en het beeldmateriaal door de politie en/of de Organisatie heeft onder meer tot doel de handhaving en de naleving van de veiligheid op het evenementterrein. De verwerking van deze informatie heeft tot doel het opsporen en voorkomen van misdaden en schendingen van het huidig reglement en zo de daders gemakkelijker te kunnen identificeren. Bij het betreden van het terrein staat de bezoeker automatisch alle rechten voor het gebruik van de beelden en/of geluidsopnamen door hem/haar gemaakt af.

Artikel 13

Bij vaststelling van een misdrijf worden steeds de politiediensten op de hoogte gebracht.

Artikel 14
Elke bezoeker verklaart de van overheidswege geldende coronamaatregelen voor evenementen strikt te volgen. Dit houdt onder meer in dat:
– een groen coronapaspoort moet worden voorgelegd bij het betreden van het festival – wie zich niet lekker of ziek voelt, niet naar het evenement komt
– mond-neusmaskers sterk aanbevolen zijn op het Evenement, zeker wanneer de onderlinge afstand met andere bezoekers beperkt is
– bezoekers de handen geregeld moeten wassen of ontsmetten (daartoe zijn alcoholgeldispensers op verschillende plaatsen op het terrein beschikbaar).
Deze regels kunnen worden aangepast bij wijzigingen in de bepalingen van de overheid.

Artikel 15

Om toegang te krijgen tot het festival moet u:

 • een bewijs kunnen voorleggen (COVID Safe Ticket of een Digital Covid Certificate voor mensen die niet in Belgie verblijven)
 • OF als er een herstel certificaat van minder dan 6 maanden beschikbaar is;
 • OF in het bezit van een vaccinatiecertificaat en dus volledig gevaccineerd + 2 weken
 • OF als een PCR-test een negatief resultaat geeft of een snelle antigene test uitgevoerd door medisch geschoold personeel  een negatief resultaat geeft:
  • Voor PCR: geldigheid = dag van staalname + 2 dagen
  • Voor de RAT: geldigheid = dag van staalname + 1 dag
 • OF in het bezit van een negatieve PCR-test die ten vroegste 48 uren voor dag van het evenement afgenomen werd
 • OF in het bezit van een negatieve RAT afgenomen ten vroegste 24 uur voor de dag van het event en/of op het event zelf
 • OF in het bezit van een herstelcertificaat met een geldigheidsduur die begint 10 dagen na de datum van de eerste positieve test PCR en eindigt 180 dagen na de datum van die eerste positieve test.

Bij het scannen van jouw Covid Safe certificaat moet je ook een identiteitsdocument kunnen voorleggen ter controle dat het certificaat dat je toont van jou persoonlijk is. Dat moet een identiteitsdocument met biometrische gegevens zijn. Een rijbewijs mag dus ook.

Het bewijs voorleggen moet elke festivaldag opnieuw gebeuren.