Select Page

Conditions

We are currently translating this document. We apologise for any inconvenience this may cause.
For info, please contact us.

Algemene voorwaarden van toepassing op het reserveren van tickets/plaatsen via het internet 

Art.1 Het gebruik van de website staat de klant toe, binnen de beschikbaarheid van artikels en de beperkingen bepaald door de organisatie, een of meerdere artikels te reserveren voor de aangeboden evenementen op de website en de in ontvangstname van deze.

Art.2 De website staat de klant toe een of meerdere plaatsen te reserveren tot op de datum die door de organisatie bepaald is, of tot de beschikbare hoeveelheid uitgeput is.

Art.3 Behalve bij uitdrukkelijk tegenstrijdige berichtgeving impliceert de reservatie van plaatsen de aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de klant.

Art.4 De beheerder van de website stelt zich tot doel om alle mogelijke vormen van afzetting, bedrog en fraude te voorkomen, alsook elke discriminatie in verband met de toegang en het gebruik van de website te vermijden. Hiermee rekening houdend wijzen de organisatie en de beheerder elke verantwoordelijkheid af indien de klant de betaling niet voldoet, of de klant verkeerde gegevens overmaakt op het ogenblik van de reservatie van een of meerdere plaatsen.

Art.5 De klant is, in elk geval, verantwoordelijk voor de uitvoering van de betaling en de gegevens hieraan verbonden.

Art.6 De prijs vermeld op de website bij de eindafrekening is inclusief alle heffingen en belastingen. De klant dient deze over te maken aan de organisatie via de mogelijkheden aangeboden tijdens het bestellingsproces, en dit ten laatste binnen de 7 (zeven) dagen volgend op de levering van de (het) plaatsbewij(s)(zen). Wanneer deze betaling geschiedt via een rechtstreekse betalingswijze (voorbeelden zijn VISA, MASTERCARD, …) verleent de klant de machtiging te verlenen aan de beheerder of zijn Partner(s) om deze betaling te laten geschieden en over te maken aan de beheerder of de organisatie.

Art.7 Ten laatste binnen de 7 (zeven) werkdagen na de ontvangst van de betaling zal de klant de plaatsbewijzen ontvangen via een link verstuurd via e-mail. De klant wordt geacht deze tickets uit te printen en te bewaren als een goede huisvader. Op verzoek dient hij deze voor te leggen op het evenement.

Art 8. Plaatsbewijzen worden in geen enkel geval terugbetaald , zo ook niet bij annulatie en/of overmacht.

Art.9 Door het reserveren van plaatsen via de website en de gegevens die de klant hierbij overmaakt aan de beheerder en de organisatie, kunnen deze gebruikt worden door de beheerder of de organisatie met als enige doel de klant op de hoogte te stellen van nieuwe evenementen. De klant kan op elk willekeurig moment op eenvoudig verzoek verzaken aan dit voordeel en/of zijn gegevens bekijken en indien gewenst verbeteren. De organisatie verkoopt geen persoonlijke informatie. De organisatie deelt geen persoonlijke informatie met derden.

Art.10 Wanneer een van de Algemene voorwaarden nietig dan wel deels onuitvoerbaar zouden blijken, zullen de resterende Algemene voorwaarden hier niet worden door aangetast en behouden zij hun volledige uitwerking minus de betwiste clausules in zoverre dit mogelijk is.

Art.11 Eventuele klachten dienen binnen de 3 (drie) dagen, welke op het bezoek aan de website volgen, aangetekend gericht te worden aan het adres van de organisatie vermeld in Art. 13 en dienen over voldoende motivatie te beschikken.

Art.12 In het geval van een betwisting is enkel de Rechtbank van Koophandel te Leuven bevoegd, met een procedure in de Nederlandse taal en is enkel het Belgisch recht van toepassing.

Art.13 De organisatie achter deze website is vzw Jazz en Muziek, Sint-Jacobsnieuwstraat 50, 9000 Gent, België – BE0458 54 07 74, +32 (0)9 324 45 30 

>> Raadpleeg ook het bezoekersreglement